Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering

Våre tilstandsrapporter er tilpasset NS 3424 «Tilstandsanalyse for byggverk. Innhold og gjennomføring» og den nye NS 3600 «Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig».

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for tilstandsvurdering av borettslag m.v. som administreres av Husbanken. Husbanken kan gi tilskudd til både enkel og utvidet tilstandsvurdering, kalt trinn I og trinn II, men krever at den som utfører arbeidet har kjennskap til standarden. Tilstandsvurderingen gjøres etter egne standarder for at det skal kunne gis tilskudd. Rapportstandarden fra 1996 er revidert og tilpasset NS 3424.

Teknisk due diligence

Teknisk due diligence er i utgangspunktet å fremskaffe alle relevante opplysninger om eiendommen til oppdragsgiver, for å identifisere muligheter og risikoer i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer.

Teknisk due diligence vil typisk inneholde:
En vurdering av bygningers tilstand, tekniske installasjoner og vurdering av investeringer, og omkostninger til fremtidig drift og vedlikehold. Avklaring av lovmessige forhold, herunder reguleringsplaner, og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen. Basert på kartleggingen kan det gjøres en vurdering av mulige utvikling og fremtidige anvendelser.

Tilstandsvurdering av verneverdige bygninger

Ved søknad om tiltak som berører bygning med definert verneverdi skal bygningen dokumenteres med oppmåling, skriftlig vurdering, skisser og foto. Også her benyttes NS 3424 eller NS3423 med fokus på kulturminneloven. Det avklares og om det er snakk om regulering som spesialområde vern, hensynssone bevaring eller om oppføring er fra før 1850. Beskrivelsesnivået tilpasses den enkelte bygning. I motsetning til nyere bygg vil det her ofte være nødvendig med dypere undersøkelser (riving) for å avklare skader på bærende elementer. Særegne bygningsmessige detaljer og innvendig foto av alle rom er viktig for senere tiltak. Tegningene som må etableres vil gjerne være skissemessige.

Det kreves at man skiller mellom istandsetting pga. vedlikeholdsetterslep og oppgradering, eller moderniseringsbehov når tiltak beskrives.

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

3 + 8 =