Eiendomsforvaltning

Forvaltning / Drift / Vedlikehold- FDV

FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving. Etter dagens lovgivning skal ansvarlig søker overlevere dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget til byggverkets eier mot kvittering.

Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt

Leietakers vedlikeholdsplikt er en problemstilling som ofte dukker opp ved leieforholdets utløp. Lokalenes tilstand ved tilbakelevering i forhold til slik de var ved innflytting. Leietaker kan ha både vedlikeholds- og utskiftningsplikt, og i noen tilfeller tilbakeføringsplikt til opprinnelig stand. Utgangspunktet for vurderingen av lokalenes stand ved tilbakelevering vil normalt være tilstanden lokalene ble overtatt i. Utleier kan ikke kreve å få tilbakelevert et lokale i bedre stand enn hva lokalet var ved leieforholdets start. Utleier må akseptere normal slitasje og standardreduksjon som følge av at leietaker benytter lokalet i tråd med hva som er avtalt i kontrakten, såfremt vedlikehold er utført av leietaker.

Vi kan, som en tredje part, vurdere hvordan lokalene er blitt ivaretatt i leieperioden, og fremlegge forslag til hvem som bekoster hva av eventuelt vedlikeholdsetterslep eller manglende tilbakeføring.

Leietakerbistand

De fleste leieavtaler bør legge opp til at partene utarbeider en befaringsrapport ved overtakelse, men vi anbefaler likevel at tilstanden på leieobjektet ved leieforholdets start dokumenteres ved bruk av video eller foto. Ved leietakers tilpasning kan det være behov for både byggesøknader og prosjektledelse som må kommunisere godt både med huseier og brukerne.

Også ved avslutning av et leieforhold kan det være hensiktsmessig å knytte til seg fagkyndige i god tid slik at fraflyttingen skjer i forståelse med huseier og i tråd med avtalen.

Utvikling

Alle eiendommer er utviklingseiendommer. Også de aller nyeste, selv om utviklingen ligger lenger frem i tid. For utvikling av eiendommer er kartlegging av alle forhold som påvirker, eller som kan komme til å påvirke eiendommen, en absolutt forutsetning. Utviklingen må baseres på et trygt faglig fundament. Usikkerhetene i fremtidsbildet er mer enn stor nok i starten av en utvikling. Timingen og langsiktigheten i plan for utvikling er viktig, også for nye bygg. I dag er det helt vanlig å planlegge nye hus for raske omstillinger. Spesielt på teknisk side og brannsikkerhet gir dette utfordringer.

Vår kompetanse kan være nyttig for å skape plattformen for utviklingen og sammen med tiltakshaver kan vi bidra til å få et klart bilde i glasskulen…

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

10 + 5 =