Prosjektadministrasjon

Prosjektledelse

Prosjektledelse er når en eller flere personer tar seg av den daglige ledelsen av en tidsbegrenset oppgave, som for eksempel et byggeprosjekt. Prosjektleder opptrer på vegne av prosjektets eier, og skal sørge for at nødvendige beslutninger blir tatt til riktig tid slik at de øvrige prosjektmedarbeidere har gode arbeidsforhold.
Prosjektstyring inngår i prosjektledelsens oppgaver. Styring baserer seg i større grad enn ledelse på planlegging, måling og korrigering basert på klare målbare størrelser fra kontraktene.

Byggeledelse

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. Når man i likhet med Prosjektledelse, benytter ordet ledelse, så relateres det til at det er mennesker som i sitt daglige virke skal levere tjenestene til byggherren.

Byggelederens oppgaver kan med fordel begynne allerede i prosjekteringsfasen slik at produksjonen blir trygg og effektiv.

Byggherreombud

Byggherreorganisasjoner, som ikke selv sitter med den byggekompetanse som er nødvendig for å håndtere alle oppgaver en utbygger har i forbindelse med byggeprosjekter, bør vurdere å engasjere et ombud.
Byggherreombudet er byggherrens faglige representant eller medspiller, og kan møte de øvrige prosjektdeltakerne eller totalentreprenøren på likt faglig grunnlag.

SHA- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherreforskriften stiller krav til prosjekteier om forsvarlig organisering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. Byggherren skal først og fremst kreve av alle virksomhetene som deltar at de driver et dokumentert, systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Myndighet til å gjennomføre prosjektet etter bestemmelsene i Byggherreforskriften kan delegeres til byggherrens representant eller SHA koordinator gjennom avtaler, men byggherren har alltid ansvaret. Vi har kompetanse til å ivareta byggherrens oppgaver som SHA koordinator på en betryggende måte.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse er prosjektledelse av prosjekteringen hvor man leder og styrer prosjekteringen på vegne av prosjekteier/prosjektleder. Krav til prosjekteringsledelse varierer med type prosjekt og i hvilken fase prosjektet er, men etter vårt syn vil det være svært lønnsomt for byggherre å velge en meget erfaren og kunnskapsrik prosjekteringsleder til de aller fleste prosjektene.

Prosjektutvikling

I alle eiendommer ligger det merverdier som ikke er tatt ut, enten det er et ferdig bygg, eller en ubebygget tomt i et område avsatt for bygging. Evnen til å ”se potensialet” i en eiendom er ikke minst viktig i prosjekter med svak lønnsomhetsutvikling.

Prosjektutvikling er mye mer risikabelt og krevende enn mange tror, både faglig, finansielt og politisk. Men i prosjektutvikling ligger det store gevinstmuligheter. Vår kompetanse innenfor eiendomsfaget kan øke potensialet og redusere faren for tap for våre kunder.

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

15 + 6 =